PMI FOIC3208 pmi丝杠一级代理商   产品参数

PMI FOIC3208 pmi丝杠一级代理商

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
32
导程
8
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
4.762
精度等级
螺母直径
50
法兰直径
83
螺母长度
112
螺母安装 PCD
66
额定动负载 CaN
2330
额定静负载 C0aN
5640
有效圈数
4x(2)
法兰盘宽度
64
法兰安装孔通孔直径
6.6
法兰安装孔沉孔直径
11
法兰安装孔沉孔深度
6.5
轴向刚度 KNm
86
PMI FOIC3208 pmi丝杠一级代理商此型号部分数据来源于PMI FSWS4016-3.5 pmi公司滚珠丝杆